Algemene voorwaarden

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54446112

 

Artikel 1. Definities en algemeen

1.      In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: 'voorwaarden', wordt verstaan onder:

A.      Redbone: de eenmanszaak Redbone Binderij, gevestigd te Groningen.

B.      Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met Redbone een overeenkomst heeft gesloten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.

C.      Partijen: Opdrachtgever en Redbone tezamen.

D.      Werkzaamheden: de conservering, het restaureren en het herstellen van boeken, alsmede het geven van adviezen, het leveren van goederen en het verlenen van diensten.

E.      Voorwerp: het door Redbone te restaureren of te herstellen boek.

2.      Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

3.      Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op, volgens doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

4.      De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

Artikel 2. Offertes

1.      Alle offertes van Redbone zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na offertedatum.

2.      Redbone kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.      De in een offerte, of anderszins, vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

4.      Redbone brengt een offerte uit op het moment dat Redbone het Voorwerp ter beoordeling heeft ontvangen en onderzocht.

5.      De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Redbone de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende, of anderszins akkoord bevonden, offerte, retour heeft ontvangen.

6.      De overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten specifieke en schriftelijk overeengekomen Werkzaamheden en eindigt van rechtswege zodra Redbone de Werkzaamheden heeft verricht.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1.      Redbone dient als een goede dienstverlener voor de eigendommen van Opdrachtgever zorg te dragen.

2.      Alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Redbone zien op een inspanningsverplichting, tenzij in de schriftelijke overeenkomst Redbone uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

3.      Redbone zal de Werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren, gebruikmakend van de huidige stand der wetenschap zoals die op enig moment kenbaar is voor een zorgvuldig handelend dienstverlener.

4.      Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aan Redbone verstrekte gegevens over het te behandelen Voorwerp en de bewaaromstandigheden. Opdrachtgever zal meer in het bijzonder zijn kennis van gebreken in dat Voorwerp zo tijdig mogelijk aan Redbone meedelen zodat deze bij het uitbrengen van een offerte en bij het uitvoeren van de overeenkomst daarmee rekening kan houden.

5.      Wijzigingen, niet beperkt tot verslechteringen, in de conditie van het Voorwerp waarop een offerte betrekking heeft, ontstaan tussen het uitbrengen van de offerte en de totstandkoming van de overeenkomst geeft Redbone het recht de overeenkomst niet te aanvaarden, deze te beëindigen of deze op gewijzigde condities te aanvaarden. In geval van beëindiging is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de tot dan door Redbone gemaakte kosten en tot betaling van de tot dan opgebouwde honorariumaanspraken.

6.      In alle gevallen waarin Redbone dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden of zich te laten bijstaan door derden.

7.      Redbone is gerechtigd Voorwerpen van Opdrachtgever onder zich te houden, totdat Opdrachtgever alle kosten en vergoedingen waarop Redbone aanspraak heeft terzake van enige overeenkomst met Opdrachtgever, tot het tijdstip dat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Redbone heeft voldaan.

8.      Opdrachtgever dient, gedurende de overeenkomst, zelf het Voorwerp verzekerd te hebben en te houden tegen: brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal.

 

Artikel 4. Levering

1.      Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

2.      Levering geschiedt af bedrijf bij Redbone, tenzij anders overeengekomen.

3.      Opdrachtgever is verplicht het Voorwerp af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4.      Redbone zal niet tot levering overgaan alvorens door Opdrachtgever het volledige gefactureerde bedrag is voldaan.

 

Artikel 5. Wijzigingen in de opdracht

1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, aan te vullen en / of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.

2.      Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst door aan het Voorwerp van de overeenkomst gerelateerde omstandigheden de overeengekomen Werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zal Redbone dat aan Opdrachtgever melden. Bij gebreke van overeenstemming over het voortzetten van de overeenkomst, al dan niet op gewijzigde condities, zal de overeenkomst worden beëindigd. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de tot dan door Redbone gemaakte kosten en betaling van de tot dan opgebouwde honorariumaanspraken.

3.      Redbone zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6. Honorarium en betaling

1.      Het honorarium van Redbone wordt berekend op basis van een vaste prijs.

2.      Alle honoraria zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.      Naast het in lid één genoemde honorarium, is Redbone gerechtigd kosten in rekening te brengen voor assurantie, transport en verpakking. Deze kosten worden gefactureerd op basis van nacalculatie.

4.      Redbone is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het honorarium van Opdrachtgever te verlangen.

5.      Betaling van het honorarium dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

6.      Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, verkeerd hij van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is Redbone bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.

7.      Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Redbone, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van €50,–.

8.      Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens Redbone.

9.      Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.    Door Opdrachtgever betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al geeft Opdrachtgever aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7. Aankomst Voorwerpen bij Redbone, vervoer en emballage

1.      Voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft worden, na aankomst bij Redbone, gezamenlijk door Opdrachtgever en Redbone uitgepakt. Indien Opdrachtgever, na daartoe te zijn uitgenodigd, niet aanwezig is bij het uitpakken, zal Redbone niet aansprakelijk zijn voor enige schade die bij of door dat uitpakken optreedt en wordt de staat van dat Voorwerp of die Voorwerpen vermoed te zijn overeenkomstig de bevindingen van Redbone.

2.      Voorwerpen waarop de overeenkomst of de offerte betrekking hebben reizen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever ongeacht het terzake op de vervoersdocumenten vermelde.

3.      Indien naar het oordeel van Redbone speciale emballage noodzakelijk is ter bescherming van de Voorwerpen, wordt deze emballage tegen kostprijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht en niet teruggenomen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1.      Redbone is op generlei wijze aansprakelijk voor schade bij de Opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schud van Redbone.

2.      Indien Redbone op grond van het vorige lid aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid van Redbone, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Redbone beperkt tot maximaal drie maal het bedrag van het honorarium dat Redbone van Opdrachtgever voor zijn Werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft geoffreerd.

3.      Het vorige lid in aanmerking nemende, is de aansprakelijkheid van Redbone te allen tijde beperkt tot maximaal € 10.000,-.

4.      De voorgaande leden in acht nemende, is Redbone slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

A.      De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

B.      De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Redbone aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Redbone toegerekend kunnen worden;

C.      Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

4.      Redbone is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en / of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en / of informatie van Opdrachtgever, en / of schade wegens door Redbone gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

5.      Opdrachtgever vrijwaart Redbone voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Redbone onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

6.      De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Redbone voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

 

Artikel 9. Klachten

1.      Opdrachtgever is gehouden om, terstond na levering van de Voorwerpen, het Voorwerp of de Voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft, te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Redbone terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.      Klachten over de geleverde diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na het verrichten van de dienst bij Redbone gemeld te worden.

3.      Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Redbone gemeld te worden.

4.      Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

5.      Indien een klacht gegrond is, zal Redbone alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk en tijdig kenbaar te worden gemaakt.

6.      Redbone dient te allen tijde in staat te worden gesteld het Voorwerp te inspecteren naar aanleiding van klachten.

7.      Opdrachtgever dient, bij klachten, Redbone in staat te stellen te allen tijde de Werkzaamheden die nodig zijn voor herstel of voltooiing uit te voeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op herstel, voltooiing of schadevergoeding.

 

Artikel 10. Overmacht

1.      Indien Redbone zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van externe oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Redbone kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Redbone alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.      Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Redbone geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Redbone niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij vervoerders, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3.      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.      Indien Redbone bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten en vermeldingen

1.      Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Redbone of in opdracht van Redbone vervaardigde ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en foto’s verblijven bij Redbone. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze te verveelvoudigen en openbaar te maken dan na schriftelijke toestemming van Redbone. Voor elke openbaarmaking of verveelvoudiging in strijd hiermee is Opdrachtgever aan Redbone een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten belope van €5.000,- onverminderd de aanspraak van Redbone op schadevergoeding.

2.      Redbone is bevoegd om door hem of in zijn opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen ten behoeve van de promotie van zijn bedrijfsmatige activiteiten en ten behoeve van publicaties van voorlichtende of wetenschappelijke aard, tenzij bij acceptatie van de opdracht de Redbone schriftelijk afziet van dergelijk gebruik.

3.      Elke vermelding of publicatie door Redbone, al dan niet gestaafd door documentatie en/of certificaten, geschiedt naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de op dat moment voor eenieder kenbare stand der wetenschap.

4.      Aan Redbone gedane vermeldingen, al dan niet gestaafd door documentatie en/of certificaten, kunnen geen rechten worden ontleend.

5.      Redbone is gerechtigd om de resultaten van de overeenkomst, in geanonimiseerde vorm, te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.      Opdrachtgever vrijwaart Redbone dat Werkzaamheden aan het Voorwerp inbreuk maken op enig recht van intellectueel eigendom, toebehorend aan een derde.

7.      Opdrachtgever verklaart dat het er op het Voorwerp geen beperkte rechten rusten.

 

Artikel 12. Retentierecht

1.      Onverminderd het wettelijk retentierecht is Redbone gerechtigd enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Redbone uit welke uit hoofde dan ook, van de Opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Redbone ook, in geval van de Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

1.      In het geval van vertaling van deze voorwaarden is de Nederlandse versie steeds leidend voor de uitleg ervan.

2.      Deze voorwaarden blijven van kracht indien Redbone van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

3.      Redbone is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

4.      Alle rechtsverhoudingen tussen Redbone en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

5.      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.

6.      De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.

7.      Er is sprake van een geschil, als bedoeld in het zesde lid, zodra één van de Partijen dat stelt.

8.      Deze voorwaarden treden op 10 juni 2015 in werking.